MathArt – dzieło habilitacyjne

Czteroletnie naukowo-artystyczne badania dotyczące poznawczej roli obrazu oraz relacji sztuki z nauką zaowocowały powstaniem dzieła habilitacyjnego zatytułowanego MathArt. Jego trzon stanowi sześć instalacji multimedialnych, które twórczo odnoszą się do wybranych zagadnień z obszaru matematyki:

W pracach tych, poza czynnikiem estetycznym, szczególnie akcentowany jest ich aspekt poznawczy. Przyjęta tu minimalistyczna forma ruchomego obrazu ma za zadanie skupić uwagę odbiorców i zachęcić ich do zgłębienia poruszanych problemów teoretycznych.

Jednym z fundamentów powstania dzieła habilitacyjnego była realizacja naukowo-artystycznego projektu badawczego Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach nagrody zdobytej przeze mnie w prestiżowym konkursie INTER (SKILLS). Projekt ten realizowany był od grudnia 2014 r. do maja 2016 r. W jego ramach powstały trzy z pośród sześciu prac wchodzących w skład cyklu MathArt: Granice Koła, Ciałka oznaczone i Zenon2.

Wchodzące w skład cyklu realizacje, prezentowane były na czterech wystawach indywidualnych:

oraz na kilku wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

W trakcie powstawania realizacji wchodzących w skład dzieła habilitacyjnego, pracom twórczym w obszarze sztuki towarzyszyła również refleksja teoretyczna, której owocem są opublikowane teksty naukowe:

  • J. Jernajczyk, Ziarna myśli – o własnościach dyskretnych form reprezentacji informacji, [w:] Problemy filozofii matematyki i informatyki, red. R. Murawski, J. Woleński, Poznań 2018;
  • J. Jernajczyk, B. Skowron, Circle and sphere – geometrical speculations in philosophy, [w:] Mathematical Transsgrestions 2015, red. P. Błaszczyk, B. Pieronkiewicz, Kraków 2018;
  • J. Jernajczyk, Ruch z bezruchu – rozważania o mechanizmie powstawania ruchomego obrazu, [w:] Obraz poruszony / A picture set in motion, red. W. Gołuch, J. Jernajczyk, Wrocław 2016.
  • J. Jernajczyk, Irrational images – the visualization of abstract mathematical terms, „MATHEMATICA APPLICANDA” Vol 43, No 2 (2015);
  • J. Jernajczyk, Thinking in Images: The Role of Digital Media in Popularizing Science, [w:] Visual Thinking – Visual Culture – Visual Pedagogy, Lublin 2014.

Autoreferat habilitacyjny zawiera opis mojego dorobku artystycznego i naukowego (ze szczególnym uwzględnieniem dzieła habilitacyjnego) oraz działalności dydaktycznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i organizacyjnej.  W celu ogólnego scharakteryzowania swojej postawy twórczej wprowadzam termin sztuka poznania (cognition art), zaś synergię zachodzącą pomiędzy różnymi polami mojej aktywności ilustruję poniższym wykresem:

Autoreferat wraz z recenzjami prof. Grzegorza Banaszkiewicza, prof. Piotra Komorowskiego oraz prof. Antoniego Porczaka znaleźć można na stronie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Postępowanie awansowe zakończone zostało w dniu 8 listopada 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu o nadaniu mi stopnia doktora habilitowanego sztuki.

Brak możliwości komentowania.