Granice koła / Limits of a Circle

instalacja wideo, pętla animowana / video installation, animated loop, 2015

J. Jernajczyk: Granice koła, 2015

Praca odnosi się do matematyczno-filozoficznych spekulacji Mikołaja z Kuzy, związanych z badaniem własności obiektów nieskończonych. W dziele O oświeconej niewiedzy rozważa on relacje zachodzące pomiędzy prostą a krzywą i zauważa, że „obwód największego koła, niemogącego już być większym, jest krzywą w stopniu minimalnym, a więc w stopniu największym jest prostą”. Stąd obwód nieskończonego koła musi być tożsamy z prostą. Choć wniosek ten zdaje się przeczyć naszym podstawowym intuicjom, koncepcja Kuzańczyka stanowi antycypację znacznie późniejszych odkryć związanych z geometriami nieeuklidesowymi.
This work refers to the mathematical and philosophical speculations of Nicolas of Cusa related to the examination of properties of indefinite objects. In the work On Learned Ignorance, he discusses the relationship between the straight line and a curved line and notices that „(…) the circumference of the maximum circle, which cannot be greater, is minimally curved and therefore maximally straight”. Therefore the circumference of an indefinite circle must be the same as the straight line.

To, co u schyłku średnowiecza można było sobie tylko wyobrazić, dziś jesteśmy w stanie z łatwością przedstawić w postaci ruchomego obrazu. Animowana pętla, ukazuje powiększające się koła, których łuki nieustannie dążą do prostej. / What Cusanus in his times could only have imagined, today we can present with ease in the form of a moving picture. The animated loop shows growing circles, the arches of which constantly tend to a straight line.

Granice koła prezentowane były na wystawach / installation presented at the following exhibitions:

  • Michał Jędrzejewski i preteksty przestrzeni, Galeria Test, Warszawa, listopad 2015;
  • GRANICE 2015, Galeria KINO, Wrocław,  grudzień 2015;
  • Polish Scientific Networks, Oratorium Marianum, Wrocław, czerwiec 2016;
  • MathArt koło Vinci (praca w wersji vinci), Vinci Fit Art, Wrocław, wrzesień 2016;
  • MATRIX, University of Leeds, Wielka Brytania, wrzesień 2016;
  • Młodzi w Muzeum. POZIOM NAJWYŻSZY, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, październik 2016;
  • OBRAZ PORUSZONY, DoubleTree by Hilton, Wrocław, marzec-kwiecień 2017.

MATRIX, University of Leeds, Great Britain, September 2016

Praca powstała w ramach realizacji interdyscyplinarnego projektu badawczego „Wizualizacja zagadnień naukowych – przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych”, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. / This work was realized as a part of the research project “A visualization of scientific issues – classic examples in new digital media”, funded by the Foundation for Polish Science.

stopkaFNP3

Brak możliwości komentowania.