nielot / flightless

fot. A. Kielan (2020)


instalacja teoretycznie kinetyczna / theoretically kinetic installation, 2020

Instalacja nawiązuje do słynnego paradoksu Zenona z Elei zwanego Strzałą, wedle którego lecąca strzała w każdej chwili znajduje się w jakimś miejscu (zajmuje jakąś przestrzeń), a ponieważ czas jest sumą chwil, strzała de facto nie porusza się lecz spoczywa. W rozumowaniu tym, chyba po raz pierwszy w historii myśli, pojawia się koncepcja jakoby iluzja ruchu mogła powstawać w wyniku złożenia wielu stanów nieruchomych. Chociaż intencje Zenona były zgoła odmienne (chciał on wesprzeć eleacką koncepcję jedności i niezmienności bytu, wykazując pozorność wszelkiej wielości i zmiany), w starożytnej aporii doszukiwać się można teoretycznego „przepisu” na praktyczne wytworzenie iluzji ruchu w filmie.
The work refers to the famous paradox of Zeno of Elea known as The Arrow, according to which the flying arrow is in some place at any moment (it occupies specific space), and because time is the sum of moments, the arrow in fact does not move but is at rest. In this reasoning, perhaps for the first time in the history of thought, the concept appears that the illusion of motion could arise as a result of putting together many motionless states. Although Zeno’s intentions were quite different, in this ancient aporia, one can find a theoretical „recipe” for the practical creation of a motion illusion that we see in the movie.

 

fot. A. Kielan (2020)

Przyjmując za zasadę filmowe następstwo klatek, instalacja nielot ukazuje strzałę w spoczynku (góra) oraz strzałę w locie (dół). / Assuming the cinematic sequence of frames as a rule, the installation flightless shows an arrow at rest (up) and an arrow in flight (down). 

Praca powstała w ramach Międzynarodowego Sympozjum Sztuki Było jest i będzie. Piękne czasy (2020). Aktualnie wisi nad biurkiem autora w Pracowni Poznania Wizualnego (ASP we Wrocławiu).

fot. A. Kielan (2020)

 

Brak możliwości komentowania.